Information om behandling av personuppgifter

Kategori: Information

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ska ersätta dagens dataskyddsdirektiv PUL. Dataskyddsförordningens syfte är att skydda EU-medborgares personuppgifter och omfattar alla verksamheter som hanterar den typen av uppgifter.

Som kund i Centsoft har vi dina personuppgifter sparade i våra system för att du ska kunna använda våra lösningar. Vi använder även dina personuppgifter för skicka ut nyhetsbrev om våra system och/eller information om vår verksamhet. Personuppgifterna utgörs av namn och kontaktuppgifter som du lämnat till oss i samband med att du blivit kund hos Centsoft.

Vi värnar om dina personuppgifter och behandlar inte mer information än nödvändigt, den används inte i något annat syfte än för att uppfylla ändamål som nämns ovan. Vi kommer inte att lämna ut någon information till någon annan part om inte utlämnandet krävs enligt lag.

 

Personuppgiftspolicy

Vem på Centsoft ansvarar för processer och rutiner rörande GDPR
På Centsoft AB är VD direkt ansvarig för att GDPR efterlevs.

Personuppgiftsombud
På Centsoft AB är VD personuppgiftsombud.

Vilka personuppgifter går att hitta i de system som Centsoft säljer och levererar
a) I Centsoft Invoice sparas användarnamn, förnamn, efternamn och epost-adresser.
b) Fakturor som kan innehålla personuppgifter i form av namn, personnummer och personlig
information.
c) Centsoft har två underleverantörer som delvis har data över personuppgifter. Dessa är
Lexmark AB och Devo AB. Devo arkiverar fakturabilder i egna arkiv under den period som
lagen stipulerar. Lexmark AB sparar ingen information som kan innehålla personuppgifter.

Vilka rutiner hanterar Centsoft AB inom ramen för GDPR
a) Identifiera databaser och system där en viss personuppgifter förekommer.
b) Vid behov meddela en person vilka uppgifter som sparas om denne.
c) Möjlighet att ändra eller radera personuppgifter.

Identifiera personuppgift
Centsoft kan med hjälp av en persons namn och/eller e-postadress identifiera den databas där personuppgifter sparas. Med hjälp av fritextsökning kan Centsoft AB eller slutkundens personuppgiftsombud identifiera de fakturafiler som innehåller personuppgifter, tex personnummer, namn
eller e-postadresser.

Ta fram information om personuppgifter
Kan beställas via mail till [email protected].

Radera personuppgifter
Kund kan på egen hand radera användarkonton i Centsoft Invoice. Kund kan också
kontakta [email protected] med önskemål om radering av användarkonton.
Kund kan på egen hand radera fakturor som innehåller personuppgifter. För detta
ändamål används Centsofts Invoices fakturasökfunktion.